Vol.5 No. 4/2014

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.5 No. 4/2014

 1. Roman Bogacz, Kurt Frischmuth - Dynamics of a Rolling Railway Wheel: Corrugation, Polygonalization and Flat Spots
  Pages: 219 - 232
  Abstract: Praca dotyczy badania dynamiki koła kolejowego z nierównościami powierzchni tocznej oddziałującego z idealnym torem kolejowym (szyną). W przypadku ustalonego ruchu prostoliniowego określono trajektorię punktu kontaktu układu koło-szyna i wynikające przyspieszenia, początkowo przyjmując sztywne koło i szynę, a następnie rozważając przypadek kontaktu sprężystego i lepkosprężystego. Uwzględniając energię dysypowaną, określany jest ruch i ewolucyjna zmiana kształtu powierzchni tocznej koła.
  Keywords mechanika kolejowa, dynamika, korugacja, poligonalizacja
  Full article: PDF icon kwartalnik_nr20_final_str_219-232.pdf
 2. Wiktor Jakowluk - Optimal input signal design for parameter estimation in an inertial system with respect to D-efficiency constraints
  Pages: 233 - 242
  Abstract: W niniejszej pracy sformułowano problem doboru przyjaznego sygnału wejściowego z ograniczeniem na D-efektywność funkcjonału celu. Celem takiego eksperymentu jest minimalizacja wariancji estymowanych parametrów oraz maksymalizacja przyjazności sygnału wejściowego. Stwierdzono, iż przyjazny sygnał sterujący nie zawsze gwarantuje uzyskanie akceptowalnych wartości estymat parametrów identyfikowanego modelu. Z tego powodu nałożono dodatkowe ograniczenie na D-efektywność funkcji celu.
  Keywords identyfikacja przyjazna obiektowi, D-optymalność, D-efektywność
  Full article: PDF icon kwartalnik_nr20_final_str_233-242.pdf
 3. Jerzy Merkisz, Bartosz Orszulak, Klaudia Budych - Badania pomiarów natężenia oświetlenia stymulujące kierowcę w symulatorze pojazdu osobowego
  Pages: 243 - 250
  Abstract: W artykule przedstawiono najważniejsze informacje na temat metod obrazowania przestrzeni wirtualnej w symulatorach, badań natężenia oświetlenia i współczynników odbić związanych z użytkowaniem symulatora pojazdu osobowego. Wskazano w nim także na podstawowe problemy związane z użytkowaniem podobnych obiektów symulacyjnych. Urządzeniem badawczym był symulator pojazdu samochodowego AutoSim AS 1200-6.
  Keywords symulator, symulacja, wizualizacja, natężenie oświetlenia, współczynnik odbić, samochód
  Full article: PDF icon kwartalnik_nr20_final_str_243-250.pdf
 4. Piotr Rynkowski - Analiza techniczno-ekonomiczna docieplenia poddasza nieużytkowego na przykładzie budynku jednorodzinnego
  Pages: 251 - 262
  Abstract: Artykuł przedstawia symulację pola temperatury przegród budowlanych na granicy ściany szczytowej pomieszczenia ogrzewanego i poddasza nieogrzewanego. Wyniki obliczeń numerycznych pozwalają na odpowiedź, czy z punktu widzenia ekonomicznego uzasadnione jest docieplenie przegrody wewnętrznej w celu minimalizacji mostków cieplnych, jakie pojawiają się automatycznie w przypadku niedocieplenia przegrody szczytowej od wewnątrz. Obliczenia wykonano autorskim programem przy wykorzystaniu Metody Elementów Brzegowych. Symulacja pozwala na wyznaczenie wartości strumieni cieplnych w wybranych obszarach struktur budowlanych. Ma to istotne znaczenie dla nietypowych rozwiązań, które nie są uwzględnione w katalogach typowych mostków cieplnych i istnieje konieczność ich wyznaczenia.
  Keywords metoda elementów brzegowych, mostki cieplne
  Full article: PDF icon kwartalnik_nr20_final_str_251-262.pdf
 5. Piotr Rynkowski - Wpływ podziału obszaru wielospójnego na dokładność rozwiązania w metodzie elementów brzegowych
  Pages: 263 - 276
  Abstract: Artykuł przedstawia eksperyment numeryczny, który jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaki jest wpływ podziału obszaru wielospójnego na podobszary na dokładność rozwiązania w metodzie elementów brzegowych. Porównując wyniki obliczeń numerycznych do wyników metod siatkowych, obserwuje się wpływ podziału obszaru na podobszary, zwłaszcza w obszarach o złożonej geometrii. W artykule przedstawiono przykłady obszarów o różnym stopniu złożoności. Na podstawie przykładów można stwierdzić, że wpływ ten istnieje i zagadnienie wymaga dalszych badań.
  Keywords metoda elementów brzegowych, obszary niejednorodne, dokładność rozwiązania
  Full article: PDF icon kwartalnik_nr20_final_str_263-276.pdf
 6. Robert Waszkowski, Agata Chodowska - Koncepcja podsystemu AAR w ćwiczeniach symulacyjnych służb sanitarnych
  Pages: 277 - 286
  Abstract: Praca zawiera opis modułu After Action Review oraz jego roli w ćwiczeniach symulacyjnych służb sanitarnych. Sformułowano koncepcję podsystemu After Action Review w zakresie otoczenia podsystemu oraz wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Przedstawiono wyniki projektu kluczowych elementów podsystemu. Opisane rozwiązanie umożliwia przeprowadzenie oceny ćwiczeń symulacyjnych organów sanitarnych w działaniach związanych z wystąpieniem ognisk zatruć lub chorób przenoszonych drogą pokarmową.
  Keywords ćwiczenia symulacyjne, After Action Review, BPMN, Aurea BPM
  Full article: PDF icon kwartalnik_nr20_final_str_277-286.pdf