Vol.8 No. 1-2/2017

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.8 No. 1-2/2017

 1. Teresa Gajewska - Wpływ logistycznych aspektów obszaru e-commerce na częstotliwość dokonywania zakupów przez internet
  Pages: 5 - 14
  Abstract: W ostatnich latach zaobserwowano dynamiczny rozwój handlu elektronicznego. Związek z tym ma zarówno rozwój technologiczny, wzrost liczby osób mających dostęp do internetu oraz aktywnie korzystających z niego, a także udział mobilnych urządzeń. Celem pracy było określenie zależności między częstotliwością donywania zakupów przez internet a logistycznymi aspektami w obszarze e-commerce. Do analizy przyjęto dane z przeprowadzonych badań ankietowych wśród 100 klientów korzystających z usług handlu elektronicznego.
  Keywords handel elektroniczny, jakość usług, logistyczne aspekty, operator logistyczny
  Full article: PDF icon str_5-14_kwartalnik_nr29_30.pdf
 2. Maciej Górowski, Tomasz Rogacewicz - Symulacja jazdy tramwajem w pierwszym polskim symulatorze tramwaju
  Pages: 15 - 24
  Abstract: W artykule przedstawione zostały założenia oraz budowa pierwszego polskiego symulatora tramwaju w odniesieniu do zastosowanych rozwiązań technicznych związanych z wykorzystaniem urządzenia do celów szkoleniowych. Wierne odzwierciedlenie kabiny i stanowiska sterowniczego rzeczywistego tramwaju oraz odpowiednie oprogramowanie komputerowe zapewniają realistyczne odczucia występujące podczas jazdy prawdziwym tramwajem.
  Keywords symulator tramwaju, symulatory, szkolenia, tramwaj, prowadzenie tramwaju
  Full article: PDF icon str_15-24_kwartalnik_nr29_30.pdf
 3. Piotr Kisielewski, Przemysław Talarek - Badania symulacyjne wybranego węzła komunikacyjnego dużego miasta
  Pages: 25 - 36
  Abstract: Obiektem badań był wybrany węzeł komunikacyjny dużego miasta. Cel pracy stanowiło opracowanie propozycji zmiany rozkładu jazdy kursów tramwajowych celem minimalizacji czasu oczekiwania pasażerów. W pracy przeprowadzono pomiary potoków pasażerskich dla aktualnego rozkładu jazdy tramwajów. Na podstawie obserwacji dokonano aproksymacji intensywności napływu pasażerów w czasie. W pracy sformułowano model matematyczny obiektu, funkcję celu optymalizacji i ograniczenia. Opracowano oryginalny algorytm symulacyjny, w którym kryterium oceny zmienionego rozkładu jazdy był stosunek łącznego czasu oczekiwania pasażerów przed i po wprowadzeniu zmian kursów rozkładowych pociągów tramwajowych. W podsumowaniu pracy sformułowano wnioski z badań.
  Keywords miejska, rozkład jazdy, optymalizacja, czas oczekiwania pasażerów
  Full article: PDF icon str_25-36_kwartalnik_nr29_30.pdf
 4. Augustyn Lorenc, Małgorzata Kuźnar - Analiza kosztów ryzyka w transporcie intermodalnym dla systemów lokalizacji i monitorowania parametrów
  Pages: 37 - 46
  Abstract: W artykule przedstawiono wpływ systemów do lokalizacji i monitorowania parametrów przewozu dla jednostek intermodalnych na prawdopodobieństwo zmniejszenia kosztów transportu i przepływu informacji. Wykonane badania potwierdziły korzyści wynikające z zastosowania tego typu systemów, zwłaszcza dla towarów o wysokiej wartości w wariancie z wykorzystaniem tylko systemu lokalizacji, koszty ryzyka zmalały o 52.7% w stosunku do wartiantu bez systemu lokalizacyjnego. Co więcej, zastosowanie systemu z monitorowaniem parametrów ładunku pozwala dodatkowo obniżyć koszty o średnio 31%.
  Keywords transport intermodalny, ryzyko w transporcie, koszty w transporcie, systemy lokalizacji ładunku, systemy monitorowania parametrów
  Full article: PDF icon str_37-46_kwartalnik_nr29_30.pdf
 5. Augustyn Lorenc, Maciej Szkoda, Elżbieta Wyraz - Metody klasyfikacji produktów w magazynie
  Pages: 47 - 54
  Abstract: Najważniejszymi czynnikami warunkującymi konkurencyjność magazynu są czas i pieniądze. W celu zwiększenia skuteczności rozmieszczenia produktów w magazynie stosuje się metody klasyfikacji produktów, takie jak analizy ABC, XYZ czy Index COI. W niniejszej pracy przeprowadzone zostały symulacje pozwalające oszacować efektywność wymienionych metod. Do obliczeń założono, że nie ma konieczności przekładania produktów na wózku kompletacyjnym w trakcie całego procesu kompletacji. W celu odzwierciedlenia procesów zachodzących w rzeczywistym magazynie posłużono się losowymi listami kompletacji.
  Keywords analiza wariantowa, klasyfikacja produktów, kompletacja zlecenia
  Full article: PDF icon str_47-54_kwartalnik_nr29_30.pdf
 6. Katarzyna Rutczyńska-Wdowiak - Analiza wpływu krzyżowania na przykładzie identyfikacji modelu matematycznego silnika indukcyjnego z zastosowaniem algorytmu genetycznego
  Pages: 55 - 62
  Abstract: Praca przedstawia analizę wpływu przyjętego krzyżowania na wyniki identyfikacji parametrycznej modelu matematycznego silnika indukcyjnego. Identyfikowane parametry modelu matematycznego silnika wyznaczono w rezultacie minimalizacji błędu średniokwadratowego prądu stojana i prędkości kątowej przy wykorzystaniu algorytmu genetycznego z częściową wymianą populacji. Oceniano zastosowany algorytm genetyczny pod kątem zbieżności i dokładności procesu identyfikacji oraz wymaganego nakładu analizy numerycznej.
  Keywords identyfikacja parametryczna, silnik indukcyjny, algorytm genetyczny
  Full article: PDF icon str_55-62_kwartalnik_nr29_30.pdf
 7. Andrzej Sowa - Efektywność wybranych metod tworzenia testów diagnostycznych
  Pages: 63 - 73
  Abstract: Poziom rozwoju współczesnej techniki pomiarowej umożliwia tworzenie automatycznych systemów służących do rozpoznawania stanu technicznego obiektów technicznych. W tym celu należy określić odpowiednie procedury badań diagnostycznych tych obiektów. Wymaga to wybrania adekwatnej metody oceny cech diagnostycznych poszczególnych elementów składowych obiektu badanego, a następnie zbudowania pewnego rodzaju modelu logicznego tego obiektu. Na tej podstawie można określić zbiory sprawdzeń służące do rozpoznania stanu technicznego tego obiektu. Metody do tego użyte mają zróżnicowaną efektywność, co jest przedmiotem niniejszego artykułu.
  Keywords diagnostyka techniczna, lokalizacja niezdatności, metody tworzenia testów diagnostycznych
  Full article: PDF icon str_63-73_kwartalnik_nr29_30.pdf