Vol.4 No. 1/2013

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.4 No. 1/2013

 1. Damian Dzida, Adam Markowski - Rozpowszechnianie opinii w sieciach złożonych. Model wirusowy i jego weryfikacja na podstawie danych z Twittera
  Pages: 5 - 21
  Abstract: Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule jest proces rozpowszechniania opinii w populacji. W artykule przedstawiono wirusowy model opinii bazujący na teorii wpływu społecznego. Wraz ze wzrostem popularności portali społecznościowych możliwe stało się zbieranie danych rzeczywistych dotyczących zjawisk społecznych. Do budowy oraz kalibracji zaprezentowanego modelu wykorzystano dane z portalu Twitter, które były powiązane z akcją „Siema tu Polska”. Wykonano analizę jakościową oraz ilościową zaobserwowanej akcji, a następnie na jej podstawie zaproponowano model opinii. Weryfikacja modelu została dokonana poprzez symulację wieloagentową. Przedstawiono wyniki symulacji oraz ich analizę, a następnie zaproponowano dalszy kierunek prac.
  Keywords sieci złożone, wirusowy model rozpowszechniania opinii, dyskretna symulacja wieloagentowa
  Full article: PDF icon 5_vol4-1-20132013_vol4_no1.pdf
 2. Tomasz Protasowicki, Jerzy Stanik - Model jakości oprogramowania wytwarzanego w zwinnym procesie produkcji
  Pages: 23 - 40
  Abstract: Współczesne projekty informatyczne w coraz większej części prowadzone są w oparciu o metodyki zwinne. Ich zastosowanie ma z definicji zapewnić szybkie dostarczanie klientowi kolejnych wersji funkcjonującego oprogramowania charakteryzującego się określoną jakością. W artykule podjęto próbę zbadania wpływu odpowiedniego doboru personelu do zespołów wytwarzających oprogramowanie w oparciu o podejście zwinne na jakość powstającego produktu. W tym celu opracowano model symulacyjny, który - czerpiąc z osiągnięć nauk humanistycznych i inżynierii oprogramowania - obejmuje swoim zakresem obszary: zarządzania przepływem pracy, detekcją i naprawą błędów oraz budową zespołów w projekcie zarządzanym według metodyki Scrum. Zbudowany model pozwala między innymi zbadać, jak dopasowanie cech osobowości poszczególnych członków zespołu do różnych ról i procesów wpływa na jakość produktu, w którego tworzenie są oni zaangażowani. Przeprowadzone przy jego użyciu eksperymenty symulacyjne dają ciekawe spojrzenie na aspekty dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi i ich wpływu na przebieg projektu oraz jakość otrzymanego w rezultacie oprogramowania. Wykorzystanie zaproponowanego modelu w praktyce może przyczynić się do lepszego zarządzania projektami prowadzonymi w zgodzie z filozofią Agile poprzez dobór kadry charakteryzującej się odpowiednimi zdolnościami zarówno technicznymi, jak i interpersonalnymi.
  Keywords zarządzanie projektami, metodyki zwinne, jakość oprogramowania, dynamika systemowa
  Full article: PDF icon 23_vol4-1-20132013_vol4_no1.pdf
 3. Tomasz Janusz Teleszewski, Sławomir Adam Sorko - Wyznaczanie przepływów Stokesa w przewodach profilowanych metodą elementów brzegowych
  Pages: 41 - 50
  Abstract: W opracowaniu przedstawiono zastosowanie metody elementów brzegowych (MEB) do wyznaczania przepływów Stokesa w profilowanych przewodach i kołowym przekroju poprzecznym metodą elementów brzegowych. W celu walidacji metody elementów brzegowych porównano rozwiązania numeryczne zrealizowane metodą elementów brzegowych z rozwiązaniem analitycznym i rezultatami eksperymentalnymi. W prezentowanej pracy przedstawiono graficzne rezultaty obliczeń dla wybranych przykładów, dla których nie są znane rozwiązania analityczne
  Keywords metoda elementów brzegowych, przepływ Stokesa, przepływ osiowosymetryczny
  Full article: PDF icon 41_vol4-1-20132013_vol4_no1.pdf
 4. Karol Tomaszewski - Symulacyjna metoda badania procesu obsługi żądań dostępu do danych w OODB
  Pages: 51 - 57
  Abstract: W artykule omówiona została symulacyjna metoda badania wydajności procesu obsługi żądań dostępu w obiektowych bazach danych. Zaproponowany został model symulacyjny umożliwiający badanie wpływu metod klasteryzacji na efektywność omawianego procesu. Rozpatrywana jest organizacja danych w modelu „pamięć podręczna-pamięć zasadnicza”. Eksperyment symulacyjny może posłużyć do porównania wybranych metod klasteryzacji na etapie projektowania rozwiązań. Wyniki badań mogą być wykorzystane przy podejmowaniu decyzji o implementacji metod w rzeczywistych systemach bazodanowych.
  Keywords obiektowe bazy danych, symulacja zdarzeniowa, model obsługi żądań dostępu
  Full article: PDF icon 51_vol4-1-20132013_vol4_no1.pdf
 5. Zbigniew Wesołowski - Symulacja procesu eksploatacji systemów
  Pages: 59 - 66
  Abstract: W artykule zaproponowano wykorzystanie metody symulacji stochastycznej do oceny niezawodności systemów stacjonarnych w szerszym sensie. Przyjęto, że modelami ewolucji czasowej stanów niezawodnościowych systemu są zmienne losowe o dodatnio skoncentrowanych wartościach. Przedstawiono metodologię modelowania niezawodnościowego i metodologię modelowania symulacyjnego. Przytoczono przykład wykorzystania metody symulacyjnej do oceny niezawodności systemu rozproszonego.
  Keywords model niezawodnościowy systemu, symulacja stochastyczna, eksploatacja systemu
  Full article: PDF icon 59_vol4-1-20132013_vol4_no1.pdf