Vol.3 No. 1/2012

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.3 No. 1/2012

 1. Andrzej Andrzejuk - Badanie analityczne i doświadczalne modelu połączenia ciernego tuleja –wał
  Pages: 9 - 18
  Abstract: Artykuł zawiera zagadnienie rozpraszania energii w połączeniu tuleja-wał z uwzględnieniem tarcia konstrukcyjnego i zagadnienia Lamego. Przedstawiono analizę i porównanie wyników uzyskanych metodą teoretyczną przez symulację cyfrową i badań eksperymentalnych przeprowadzonych na maszynie wytrzymałościowej MTS. Wyniki badań teoretycznych i doświadczalnych pozwalają na stwierdzenie, że przyjęty do analizy model matematyczny jest poprawny.
  Keywords tuleja-wał, zagadnienie Lamego rozpraszanie energii tarcie konstrukcyjne, pętla histerezy, badania doświadczalne
  Full article: PDF icon ptskvol3no1_art1.pdf
 2. Grzegorz Hoffman, Radosław Nowak, Marek Pietrzakowski - Symulacyjne badanie skutków degradacji połączenia piezoaktuatora z belką
  Pages: 19 - 28
  Abstract: Efektywność współpracy piezoelektrycznego aktuatora z układem głównym zależy między innymi od jakości połączenia. Dlatego też degradacja warstwy łączącej jest ważnym aspektem badawczym. W niniejszej pracy przedmiotem badań jest belka swobodnie podparta z przyklejonym na jej powierzchni piezoelektrycznym aktuatorem, którego działanie wywołuje zginanie belki. Uszkodzenie zamodelowano jako zmianę sztywności ścinania warstwy kleju w ustalonym, zdegradowanym obszarze wzdłuż brzegu aktuatora. W celu weryfikacji modeli MES (opracowanych w dwóch programach – ABAQUS i ANSYS) porównano wyniki symulacji z wynikami uzyskanymi metodą analityczną. Skupiono się na porównaniu rozkładów naprężeń stycznych w warstwie kleju w części uszkodzonej i nieuszkodzonej, ugięć belki oraz charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych w przypadku różnych sztywności warstwy. Uzyskana dostateczna zgodność wyników uzasadnia poprawność zastosowanych modeli MES.
  Keywords piezoelektryczny aktuator, belka, degradacja połączenia, MES
  Full article: PDF icon ptskvol3no1_art2.pdf
 3. Anna Kumaniecka, Michał Prącik - Drgania struktur dyskretno-ciągłych poddanych ruchomym układom obciążeń o dwupunktowym kontakcie
  Pages: 29 - 37
  Abstract: W pracy dokonano próby badania zjawisk dynamicznych wywołanych oddziaływaniem odbieraka prądu na sieć trakcyjną, przyjmując model sieci złożony z dwóch równolegle umieszczonych belek Bernoullego-Eulera i dyskretny, zredukowany, czteromasowy model odbieraka. Oddziaływanie odbieraka prądu modelowano dwoma ruchomymi siłami zmiennymi w czasie, poruszającymi się wzdłuż belki dolnej ze stałą prędkością. Uwzględniono także sztywność giętną przewodu jezdnego. Równania różniczkowe ruchu belek zawierają wielkości charakteryzujące parametrycznie sztywność przewodu jezdnego, która jest też reprezentowana przez parametry sztywności modelu belkowego, uwzględniającego także sprężystość i tłumienie wieszaków oraz siły naciągu belek. Przy zastosowaniu właściwej procedury równania służą do identyfikacji parametrów sztywności przewodu jezdnego. Dynamiczne zjawiska występujące w układzie opisane są układem sprzężonych równań różniczkowych, którego rozwiązanie otrzymano, wykorzystując przybliżone metody numeryczne.
  Keywords dynamika, sieć trakcyjna, odbierak prądu
  Full article: PDF icon ptskvol3no1_art3.pdf
 4. Stanisław Noga, Tadeusz Markowski, Roman Bogacz - Natural frequencies of flexural vibration of a ring with wheel–plate as the Winkler elastic foundation
  Pages: 39 - 46
  Abstract: In this work the in plane flexural vibration of a circular ring with wheel–plate as a foundation of the Winkler type is studied on the basis of the analytical method and numerical simulation. To begin with the free vibration of the system is described by partial differential equations. The effect of rotary inertia and shear deformation is taken into account. The general solution of the analyzed problem is derived by the separation of variable method. Then the solution by using finite element method is received. The obtained results of calculation are discussed and compared for these solutions. FE models are formulated by using ANSYS software.
  Keywords circular ring, Timoshenko’s theory, Winkler foundation, in plane vibration
  Full article: PDF icon ptskvol3no1_art4.pdf
 5. Tomasz Janusz Teleszewski, Sławomir Adam Sorko - Rozwiązanie jednokierunkowego przepływu w przewodach prostoosiowych o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego metodą elementów skończonych
  Pages: 47 - 55
  Abstract: W pracy przedstawiono rozwiązanie jednokierunkowego laminarnego przepływu w przewodach prostoosiowych metodą elementów skończonych (MES) dla różnych kształtów przekroju poprzecznego przy zastosowaniu płaskich siatek. W publikacji wykonano walidację wyprowadzonej metody oraz przedstawiono przykłady zastosowania algorytmu. W celu wykonania walidacji metody oraz symulacji napisano autorski program obliczeniowy FEM 1D DUCT FLOW w języku Fortran.
  Keywords metoda elementów skończonych, przepływy laminarne, przewody prostoosiowe
  Full article: PDF icon ptskvol3no1_art5.pdf
 6. Anna Justyna Werner-Juszczuk, Sławomir Adam Sorko - Rozwiązanie zagadnienia przewodzenia ciepła w obszarach wielospójnych metodą elementów brzegowych
  Pages: 57 - 68
  Abstract: W opracowaniu przedstawiono rozwiązanie zagadnienia ustalonego przewodzenia ciepła w układach obszarów płaskich o różnych własnościach materiałowych metodą elementów brzegowych. Dokonano porównania wyników rozwiązania zagadnienia przewodzenia ciepła w przegrodzie płaskiej oraz ściance cylindrycznej przy pomocy MEB oraz metody analitycznej. Uzyskano wysoki stopień zgodności wyników, co potwierdza skuteczność metody elementów brzegowych w rozwiązywaniu zagadnień wymiany ciepła w obszarach wielospójnych.
  Keywords obszary wielospójne, przewodzenie ciepła, metoda elementów brzegowych
  Full article: PDF icon ptskvol3no1_art6.pdf