Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów naukowych publikowanych w kwartalniku Symulacja w Badaniach i Rozwoju - Simulation in Research and Development

 1. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami opublikowanymi w broszurze "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce" wydanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie w 2011 roku.
 2. Za zgodność artykułu z zakresem tematycznym czasopisma odpowiada redaktor naczelny. W przypadku, gdy artykuł jest niezgodny z profilem czasopisma lub gdy nie spełnia wymagań wynikających z Wytycznych dla autorów (w szczególności braku poszanowania praw autorskich), jest zwracany do autora odpowiedzialnego za korespondencję.
 3. Po zakwalifikowaniu artykułu, jako zgodnego z profilem czasopisma redaktor naczelny dokonuje wyboru recenzenta, spośród samodzielnych pracowników naukowych specjalizujących się w danej tematyce.
 4. Recenzje opracowywane są przez recenzentów zatrudnionych w innej jednostce niż autorzy ocenianej pracy. Recenzenci muszą gwarantować: niezależność opinii, brak konfliktu interesów, brak relacji osobistych i służbowych z autorami artykułu.
 5. Redaktor naczelny może przekazać swoje uprawnienia dotyczące wyboru recenzenta oraz sprawdzenia spełnienia przez autorów ewentualnych warunków zawartych w recenzji członkowi Rady Naukowej czasopisma lub redaktorowi tematycznemu lub zaproszonemu redaktorowi numeru.
 6. Recenzowanie odbywa się w systemie single-blind peer review process. Recenzenci znają tożsamość autorów, ale autorzy nie znają tożsamości recenzentów. Przestrzega się zasady, że każdy artykuł powinien być recenzowany przez co najmniej dwóch recenzentów.
 7. Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności.
 8. Recenzje są wykonywane na obowiązujących formularzach recenzji. Recenzent przekazuje podpisaną recenzję sporządzoną na formularzu przysłanym przez redakcję. Recenzja musi się kończyć jednoznacznym stwierdzeniem o dopuszczeniu manuskryptu do publikacji lub jego odrzucenia.
 9. Autorzy są informowani o wynikach recenzji, którą otrzymują do wglądu po zatajeniu nazwiska recenzenta. Autorzy powinni odnieść się do uwag recenzenta i niezwłocznie zwrócić poprawiony manuskrypt.
 10. W przypadku, gdy artykuł wymaga wprowadzenia znaczących zmian, manuskrypt jest wysyłany do ponownej recenzji tego samego recenzenta.
 11. Warunkiem zakwalifikowania manuskryptu do dalszego procesu wydawniczego jest uzyskanie jednoznacznie pozytywnej recenzji.
 12. W przypadkach spornych redakcja zastrzega sobie możliwość powołania dodatkowego recenzenta.
 13. Raz w roku zamieszcza się, w ostatnim numerze czasopisma i na stronie internetowej, listę recenzentów współpracujących z redakcją czasopisma w danym roku.
 14. Redakcja dopuszcza proces postpublication reviews, publikując nadesłane do redakcji polemiki lub dyskusje dotyczące wydrukowanych na łamach czasopisma artykułów wraz z wyjaśnieniami autorów lub odpowiedziami na uwagi krytyczne.

Pliki: