Vol.6 No. 4/2015

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.6 No. 4/2015

 1. Roman Bogacz, Kurt Frischmuth - On some wave problems in train-track dynamics
  Pages: 217 - 228
  Abstract: The paper is devoted to the modeling, analysis and simulation of selected travelling wave-related phenomena, excited by moving loads. The study improves our understanding of undesirable effects, which are of great interest to researchers as well as to practitioners in railway engineering. It is shown that the dynamic interaction of rail vehicles with continuous and discrete systems describing the track and/or the catenary system is particularly complex in the case of high-speed motion. Further, dynamics and stability of viscoelastic track models are considered.
  Keywords wave phenomena, high-speed motion, railway dynamics
  Full article: PDF icon str_217-228_kwartalnik_nr24.pdf
 2. Anna Demianiuk, Tomasz Janusz Teleszewski - Modelowanie konwekcji wymuszonej w kolektorach słonecznych metodą elementów brzegowych
  Pages: 229 - 240
  Abstract: W pracy przedstawiono algorytm MEB symulacji konwekcji wymuszonej w przewodach kolektorów słonecznych. Weryfikacja metody elementów brzegowych została dokonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń MEB ze znanym rozwiązaniem analitycznym. W opracowaniu przedstawiono graficzne rezultaty obliczeń symulacji konwekcji wymuszonej w przewodzie kolektora płaskiego o kołowym obrysie przekroju poprzecznego przewodu. W Katedrze Ciepłownictwa Politechniki Białostockiej sporządzono blok programów obliczeniowych do wyznaczania przepływu i wymiany ciepła w zaawansowanych układach hydraulicznych. (język programowania Fortran, implementacja oprogramowania w systemie dostępu zdalnego do serwera obliczeniowego w Centrum Komputerowych Sieci Rozległych Politechniki Białostockiej).
  Keywords metoda elementów brzegowych, konwekcja wymuszona, kolektory słoneczne
  Full article: PDF icon str_229-240_kwartalnik_nr24.pdf
 3. Rafał Kasprzyk, Zbigniew Tarapata, Krzysztof Szkółka, Marcin Cieślewicz - Grafowa metoda priorytetyzacji zdolności sił zbrojnych
  Pages: 241 - 254
  Abstract: W referacie przedstawiona została opracowana metoda priorytetyzacji zdolności Sił Zbrojnych RP, wykorzystywana w ramach jednej z kluczowych czynności procesu planowania tj. Oceny Wymaganych Zdolności i ich Priorytetyzacji. Przedstawiono grafowy model zależności pomiędzy zdolnościami i szczegółowo opisano miary centralności wierzchołów będące podstawą metody priorytetyzacji.
  Keywords zdolności sił zbrojnych, priorytetyzacja zdolności, miary centralności
  Full article: PDF icon str_241-254_kwartalnik_nr24.pdf
 4. Dariusz Małyszko - Clustering Models for Generalized Covering Approximation Spaces
  Pages: 255 - 264
  Abstract: Mathematical foundations are steadily extended and pushing rough set theory into incorporating new data analysis methods and data models. Generalized approximation spaces present abstract model useful in understanding unknown and undefined data structure leading into creation many new robust and intelligent approaches. Covering approximation spaces present data by means of coverings of the universe. In the paper, these two approaches have been put together introducing the concept of generalized covering approximation space. Further rough coverings model for generalized covering approximation spaces has been presented. Proposed rough covering models are based upon clustering and thresholding of feature space, are embedded in generalized approximation spaces, simultaneously spanning standard, fuzzy and probabilistic data models.
  Keywords generalized approximation spaces, covering approximation spaces, rough sets, fuzzy sets, probabilistic sets
  Full article: PDF icon str_255-264_kwartalnik_nr24.pdf
 5. Radosław Nowak, Marek Pietrzakowski - Symulacyjne badanie efektywności belkowego generatora piezoelektrycznego
  Pages: 265 - 272
  Abstract: Rozważania dotyczą układu pozyskiwania energii elektrycznej w postaci trójwarstwowej belki wysięgnikowej, składającej się ze stalowej warstwy środkowej i zewnętrznych warstw piezoelektrycznych. Odkształcenie belki wywołano przemieszczeniem jej swobodnego końca o ustalonej wartości. W pracy zbadano wpływ parametrów geometrycznych i materiałowych generatora belkowego na pozyskiwane napięcie i energię elektryczną. W porównawczych obliczeniach metodą elementów skończonych, przeprowadzonych przy zastosowaniu modeli płaskich i bryłowych, wykazano dostateczną dokładność modeli płaskich. Wyniki otrzymane uproszczoną metodą analityczną i metodą elementów skończonych przedstawiono graficznie w postaci zależności napięcia lub energii od stosunku grubości warstw. Dla wybranych sztywności warstw wyznaczono wartości stosunku ich grubości, którym odpowiada największa efektywność generatora. Zbliżone wyniki uzyskano w przypadku obu metod obliczeniowych.
  Keywords pozyskiwanie energii elektrycznej, generator piezoelektryczny efektywność, dobór parametrów, płaski i bryłowy model MES
  Full article: PDF icon str_265-272_kwartalnik_nr24.pdf
 6. Zbigniew Tarapata, Rafał Kasprzyk, Paweł Giętkowski, Michał Zabielski - Metoda oceny wybranych zdolności w obszarze logistycznego zabezpieczenia działań
  Pages: 273 - 286
  Abstract: W pracy przedstawiono randomizowany algorytm oceny wybranych zdolności logistycznych. Omówiona została główna idea, w tym zakres danych wejściowych i sposób parametryzacji algorytmu. Część referatu poświęcono definicji podstawowych pojęć związanych z Procesem planowania i programowania rozwoju zdolności SZ RP. Opracowany komponent programowy implementujący algorytm jest elementem składowym Modułu Wsparcia Procesu Planowania Zdolności, powstałym w Wydziale Cybernetyki WAT w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
  Keywords zdolności sił zbrojnych, wymiarowanie zdolności, logistyka
  Full article: PDF icon str_273-286_kwartalnik_nr24.pdf