Vol.3 No. 2/2012

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.3 No. 2/2012

 1. Roman Bogacz, Włodzimierz Czyczuła, Aleksandra Pawlak-Burakowska - Wpływ tłumienia na stateczność strumienia oscylatorów oddziałującego z belką. Stateczność przepływu cieczy
  Pages: 71 - 77
  Abstract: W niniejszej pracy rozważana jest stateczność ruchu układu złożonego ze strumienia gęsto rozłożonej masy (oscylatorów) oddziałującego sprężyście lub lepko-sprężyście z belką na podłożu Winkera (np. modelującej rurę). Układ taki może być uproszczonym modelem układu pociąg - tor lub modelem rurociągu, przez który przepływa ciecz (dla uproszczenia nieściśliwa).
  Keywords stateczność ruchu, przepływ cieczy, strumień oscylatorów
  Full article: PDF icon ptskvol3no2_art1.pdf
 2. Andrzej Grzyb - Wykorzystywanie wyników pomiaru przyspieszeń na korpusach łożysk zestawu kołowego do oceny toru
  Pages: 79 - 87
  Abstract: Celem pracy jest przedstawienie sposobu symulacyjnego wyznaczenia funkcji pionowego wymuszenia kinematycznego zestawu kołowego pojazdu szynowego przy zadanej, stałej prędkości jazdy. Funkcja taka jest niezbędna do oceny pojazdu i toru. Podstawą przeprowadzanej analizy są zarejestrowane eksperymentalnie pionowe przyspieszenia – w określonym czasie – przy zmieniającej się i również zarejestrowanej prędkości jazdy. Przedstawiono dwie wersje wskaźników do oceny jakości oddziaływania pojazdu szynowego z torem.
  Keywords zestaw kołowy, tor, przyspieszenia, wskaźniki, ocena
  Full article: PDF icon ptskvol3no2_art2.pdf
 3. Piotr Przybyłowicz, Wojciech Fudała - Wpływ tłumienia wewnętrznego elementów kompozytowych na charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe modelu zawieszenia samochodu
  Pages: 89 - 97
  Abstract: W pracy zaprezentowano nowe rozwiązanie układu zawieszenia samochodów. Zastosowano w nim wahacze kompozytowe, które nie tylko mają zadanie prowadzenia koła, ale także są elementem sprężystym. W kompozytach występuje stosunkowo duże tarcie wewnętrzne. Zależy ono między innymi od kąta laminowania włókien w poszczególnych warstwach kompozytu. W pracy wyznaczono współczynniki tłumienia dla trzech wybranych zastępczych belek o różnych kątach laminowania. Następnie otrzymane wyniki posłużyły do analizy modelu samochodu o 4 stopniach swobody. Przeanalizowano wpływ tłumienia wewnętrznego występującego w belce na charakterystyki czasowe modelu samochodu.
  Keywords układ zawieszenia, elementy kompozytowe, charakterystyki czasowe, tłumienie wewnętrzne
  Full article: PDF icon ptskvol3no2_art3.pdf
 4. Zenon Sosnowski - Badanie klasyfikatora rozmytego z wykorzystaniem entropii rozmytej
  Pages: 99 - 106
  Abstract: W pracy przedstawiono architekturę klasyfikatora rozmytego opartego na entropii rozmytej oraz zbadano jego wydajność na standardowych zestawach danych: Iris i Wisconsin breast cancer. Wyniki symulacji pokazują, że przedstawiony klasyfikator daje zadowalające wskaźniki klasyfikacji.
  Keywords klasyfikator rozmyty, rozmyta entropia
  Full article: PDF icon ptskvol3no2_art4.pdf
 5. Tomasz Janusz Teleszewski, Piotr Rynkowski - Zastosowanie metody elementów brzegowych do analizy ruchu filtracyjnego
  Pages: 107 - 114
  Abstract: W pracy przedstawiono zastosowanie metody elementów brzegowych (MEB) w płaskim ruchu filtracyjnym wód gruntowych. W celu wykonania symulacji napisano autorski program obliczeniowy „Ground Flow 2D”. Walidacja zaimplementowanego algorytmu została przeprowadzona w oparciu o równomierną filtrację ciśnieniową. W publikacji przedstawiono przykłady obliczeniowe ruchu wód gruntowych, dla których nie są znane rozwiązania analityczne.
  Keywords ruch filtracyjny, metoda elementów brzegowych
  Full article: PDF icon ptskvol3no2_art5.pdf
 6. Tomasz Janusz Teleszewski, Sławomir Adam Sorko - Wyznaczanie współczynnika Boussinesqa w przepływie laminarnym w prostoosiowych przewodach o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego metodą elementów brzegowych
  Pages: 115 - 128
  Abstract: W opracowaniu przedstawiono algorytm wyznaczania pola prędkości i współczynnika Boussinesqa ( korekcji pędu) dla przepływów laminarnych przez przewody o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego przy użyciu metody brzegowych równań całkowych. Przedstawiono rezultaty wyników obliczeń pola prędkości i współczynnika Boussinesqa dla przypadku prostokątnego kształtu przekroju poprzecznego przewodu. Dokonano porównania rozwiązania numerycznego z rozwiązaniem analitycznym. Zaproponowano uogólnioną formułę obliczeniową do wyznaczania współczynnika Boussinesqa w laminarnym przepływie cieczy pod ciśnieniem przez prostoosiowe przewody o prostokątnym przekroju poprzecznym w funkcji proporcji wymiarów przewodu.
  Keywords współczynnik Boussinesqa, metoda elementów brzegowych, przepływy laminarne, przewody prostoosiowe
  Full article: PDF icon ptskvol3no2_art6.pdf