Vol.3 No. 3/2012

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.3 No. 3/2012

 1. Radosław Nowak, Marek Pietrzakowski - Wpływ położenia i kształtu elementu piezoelektrycznego na pozyskiwaną energię elektryczną
  Pages: 131 - 140
  Abstract: W niniejszej pracy skupiono się na zbadaniu wpływu kształtu i położenia generatora piezoelektrycznego na pozyskiwane napięcie. Rozważono układ mechaniczny w postaci belki wysięgnikowej z przyklejonym przetwornikiem piezoelektrycznym, spolaryzowanym poprzecznie. Zastosowano generator w kształcie prostokątnym i trójkątnym. Na podstawie obliczeń analitycznych dokonano wyboru możliwie efektywnego generatora. Wyznaczono charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowe wytwarzanego napięcia w przypadku drgań belki w zakresie pierwszej i drugiej częstotliwości rezonansowej. Do obliczeń porównawczych, przeprowadzonych metodą elementów skończonych (MES), wybrano generator prostokątny, rozłożony na dwóch trzecich długości powierzchni belki. Wykazano zadowalającą zgodność wyników uzyskanych metodą analityczną i MES.
  Keywords piezoelektryk, belka, MES, pozyskiwanie energii elektrycznej
  Full article: PDF icon 5_vol3-4-20122012_vol3_no3.pdf
 2. Walenty Oniszczuk - Symulacja zjawisk zakleszczeń w systemach wielokomputerowych
  Pages: 141 - 148
  Abstract: W niniejszej pracy pokazano możliwości matematycznego modelowania połączonych serwerów, w których możliwe są ich blokady (czasowe przerwania transmisji danych) ze względu na ograniczone wymiary buforów oraz występują zjawiska zakleszczeń (całkowite przerwanie transmisji i pracy serwerów). W prezentowanym modelu występuje tzw. recykling zadań, to jest powtórna ich obsługa. To właśnie powtórna obsługa powoduje powstawanie zakleszczeń. W eksperymentach symulacyjnych zobrazowano skalę tego zjawiska i jego powiązania ze stopniem obciążenia serwerów.
  Keywords
  Full article: PDF icon 15_vol3-4-20122012_vol3_no3.pdf
 3. Edward Rydygier, Zygmunt Strzyżakowski - Symulacje w modelowaniu układu koło − szyna kolejowa
  Pages: 149 - 158
  Abstract: W pracy przedstawiono wybrane symulacyjne sposoby modelowania matematycznego układu koło – szyna użyteczne w diagnostyce toru kolejowego. Przedstawiono sposób modelowania zagadnienia kontaktowego polegający na sprowadzeniu badanego układu do zagadnienia polowego i identyfikacji źródeł pola w układzie 2-D jako zagadnienia odwrotnego. Do rozwiązania układu równań różniczkowych cząstkowych zastosowano efektywną metodę numeryczną, wykorzystującą narzędzia obliczeniowe opracowane przy użyciu pojęć analizy kombinatorycznej. Metodę tę przetestowano przy użyciu symulacji komputerowych, symulując nie tylko różne rozkłady pól fizycznych, ale wykorzystując także symulacje do doboru parametrów regularyzacyjnych procedury stabilizacyjnej. Przedstawiono także inną metodę, skonstruowaną w oparciu o metody stosowane w badaniu obwodów elektrycznych, wykorzystujące koncepcję energii jednookresowej. Ten sposób obliczeń zaadaptowano do modelowania dynamiki kontaktu koło – szyna, przyjmując, że w płaszczyźnie pionowej na szynę w obszarze styku z kołem działa nieciągła siła nacisku, mająca charakter sygnału okresowego. Potwierdzono efektywność obliczeniową opracowanych metod modelowania w badaniu skutków mechanicznych i cieplnych kontaktu koło – szyna kolejowa oraz wykazano ich użyteczność w diagnostyce toru.
  Keywords
  Full article: PDF icon 23_vol3-4-20122012_vol3_no3.pdf
 4. Jacek Skowron - Hamulce elektromagnetyczne w pojazdach szynowych
  Pages: 159 - 167
  Abstract: Praca zawiera wyprowadzenie wzorów (w oparciu o równania Maxwella) pozwalające wyznaczyć rozkład prądów wirowych w szynie kolejowej pod płozą hamulca szynowego w czasie procesu hamowania. Ponadto w drugiej części pracy przeprowadzono podobną analizę dla liniowego hamulca wiroprądowego. Przedstawione modele matematyczne hamulców elektromagnetycznych umożliwią analizę zjawisk elektromagnetycznych zachodzących w procesie hamowania.
  Keywords pojazdy szynowe, hamulce szynowe, hamulce wiroprądowe
  Full article: PDF icon 33_vol3-4-20122012_vol3_no3.pdf
 5. Zenon A. Sosnowski, Katarzyna Rembowicz - Badanie sieci społecznych z wykorzystaniem algorytmu grupowania rozmytego
  Pages: 169 - 174
  Abstract: W pracy przedstawiono propozycje, uzyskane wyniki oraz wypływające z nich wnioski dotyczące zastosowania teorii zbiorów rozmytych do analizy sieci społecznych. Wyniki symulacji pokazują, że proponowane podejście wykorzystujące własności zbiorów rozmytych sprawdza się bardzo dobrze w analizie spójnych sieci społecznych z niedużą liczbą klastrów.
  Keywords sieci społeczne, grupowanie rozmyte
  Full article: PDF icon 43_vol3-4-20122012_vol3_no3.pdf
 6. Paweł Zabielski, Jolanta Koszelew, Robert Zimnoch - Problem komiwojażera z zyskami i oknami czasowymi dla sieci o wagach zmiennych w czasie i jego zastosowania w systemach typu e-tourism
  Pages: 175 - 182
  Abstract: W pracy przedstawiono problem komiwojażera z zyskami i oknami czasowymi dla sieci o wagach zmiennych w czasie. Jest to rozszerzenie standardowego problemu komiwojażera z zyskami. Przyczynia się to do bardziej praktycznego zastosowania go na przykład w systemach typu e-tourism. Dzięki dodatkowym ograniczeniom może stanowić prawdziwą pomoc podczas planowania ciekawych wycieczek, spełniających wszelkie preferencje użytkownika. W artykule zaproponowano algorytm wykorzystujący iteracyjne poszukiwanie lokalnych rozwiązań. Wykonano testy na realnych danych i przeanalizowano je pod względem czasu wykonywania oraz jakości otrzymanych wyników.
  Keywords problem komiwojażera z zyskami i oknami czasowymi, iteracyjny algorytm lokalnego wyszukiwania, planer podróży, algorytm ewolucyjny
  Full article: PDF icon 49_vol3-4-20122012_vol3_no3.pdf