Vol.6 No. 3/2015

Archiwum on-line

Symulacja w Badaniach i Rozwoju
ISSN 2081-6154

Vol.6 No. 3/2015

 1. Roman BOGACZ, Kurt FRISCHMUTH, Robert KONOWROCKI - Walking the Line. Traveling Forces vs Moving Masses
  Pages: 165 - 174
  Abstract: W inżynierii kolejowej lub ogólniej - w budownictwie i dynamice pojazdów zagadnienie równoczesnego modelowania toru i pojazdu było przedmiotem wielu badań. Często jeden ze sprzężonych układów był nadmiernie upraszczany, aby uzyskać rozwiązanie problemu. Zagadnienie struny najczęściej rozpatruje się w zakresie małych przesunięć i kątów, poszukiwana jest wówczas funkcja skalarna jednej zmiennej. Gdy konfiguracja aktualna odbiega znacznie od konfiguracji materialnej, wyniki uzyskane mogą być fizycznie nieakceptowalne. W pracy do rozwiązywania tego typu zadań zaleca się podejście parametryczne. Zalety takiego podejścia demonstrowane są na podanych przykładach z zakresu modelowania współpracy pojazdu z trakcją oraz popularnych sportów rekreacyjnych.
  Keywords struna, fale, siły wędrujące, nieliniowość geometryczna
  Full article: PDF icon ptsk_kwartalnik_nr23-str_165-174.pdf
 2. Anna BOROWSKA - Properties of reducible polynomials
  Pages: 175 - 184
  Abstract: Analizowano wielomiany z jedną zmienną nad ciałem skończonym F2. Jeśli wielomian p(x) stopnia n jest nierozkładalny, to zbiór wielomianów stopnia <n wraz z operacjami (dodawania i mnożenia) modulo p(x) tworzy ciało skończone GF(2n). Jeżeli p(x) stopnia n jest rozkładalny, w zbiorze wielomianów stopnia <n można wyróżnić kilka podzbiorów, które wraz z działaniem *p (mnożenie modulo p(x)) tworzą grupy. Własności tych grup (oparte na wykonanych testach) opisano w sekcji 3. W sekcji 4 zaproponowano algorytm faktoryzacji wielomianów. Wydajność zapisywania elementów GF(2n) na ustalonej liczbie bitów zachęca do wykorzystywania wielomianów nierozkładalnych na przykład w kryptografii.
  Keywords wielomian nieredukowalny, faktoryzacja, kryptografia, krzywe eliptyczne
  Full article: PDF icon ptsk_kwartalnik_nr23-str_175-184.pdf
 3. Radosław NOWAK, Marek PIETRZAKOWSKI - Badania symulacyjne piezoelektrycznego dwubelkowego układu pozyskiwania energii elektrycznej
  Pages: 185 - 192
  Abstract: Zaproponowany układ dwubelkowy składa się z generatora z warstwami piezoelektrycznymi i wzmacniacza drgań. Wymuszenie kinematyczne zrealizowano jako harmoniczny poprzeczny ruch podpory. W pracy skupiono się na wpływie parametrów geometrycznych i materiałowych wzmacniacza na efektywność zamiany energii mechanicznej w energię elektryczną. Wyniki otrzymane metodą analityczną i metodą elementów skończonych przedstawiono w postaci charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych generowanego napięcia. Porównano wybrane maksymalne wartości amplitudy napięcia i częstości drgań własnych, zestawiając je w tabelach. Na podstawie oszacowanych błędów względnych stwierdzono poprawność zastosowanego modelu MES.
  Keywords generator piezoelektryczny, MES, pozyskiwanie energii elektrycznej, układ dwubelkowy
  Full article: PDF icon ptsk_kwartalnik_nr23-str_185-192.pdf
 4. Tomasz Janusz TELESZEWSKI - Algorytm MEB konwekcji wymuszonej w przepływie przez przewody prostoosiowe
  Pages: 193 - 202
  Abstract: W pracy przedstawiono algorytm MEB symulacji konwekcji wymuszonej przy przepływie korkowym przez prostoosiowe przewody o zróżnicowanym kształcie przekroju. Weryfikacja metody elementów brzegowych została wykonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń MEB z rozwiązaniem analityczno-empirycznym. W pracy przedstawiono graficzne rezultaty obliczeń symulacji konwekcji wymuszonej w przewodzie o przekroju siedmiokąta foremnego oraz wyznaczono funkcję liczby Nusselta w zależności od liczby ścianek tworzących przekrój przewodu prostoosiowego o kształcie wielokąta foremnego.
  Keywords metoda elementów brzegowych, konwekcja wymuszona, przepływ jednorodny, przewody prostoosiowe
  Full article: PDF icon ptsk_kwartalnik_nr23-str_193-202.pdf
 5. Tomasz Janusz TELESZEWSKI, Sławomir Adam SORKO - Konwekcja wymuszona w przepływie cieczy lepkiej przez przewody prostoosiowe
  Pages: 203 - 213
  Abstract: W pracy przedstawiono algorytm MEB symulacji konwekcji wymuszonej przy przepływie w przewodach prostoosiowych o różnych od kołowego przekrojach poprzecznych przewodu. Weryfikacja metody elementów brzegowych została dokonana poprzez porównanie rezultatów obliczeń z rozwiązaniami analitycznymi i wynikami badań doświadczalnych. W pracy przedstawiono rezultaty numerycznej symulacji konwekcji wymuszonej w przewodach o prostokątnym przekroju poprzecznym, o zróżnicowanej relacji szerokości do wysokości przekroju poprzecznego przewodu. Wyznaczono wartości liczby Nusselta dla różnych relacji szerokość-wysokość kanału w warunkach przepływu laminarnego cieczy newtonowskiej.
  Keywords metoda elementów brzegowych, konwekcja wymuszona, przepływ laminarny przez przewody prostoosiowe
  Full article: PDF icon ptsk_kwartalnik_nr23-str_203-213.pdf